Osalustingimused

1. Sissejuhatus

MOBROGi veebisaidi – www.mobrog.com/et („sait”) ja teenuse („teenus”) omanik ja haldaja on SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Saksamaa (edaspidi „MOBROG”, „sait” või „teenus”).

2. Tingimustega nõustumine

Teenuse liikmelisus oleneb käesolevas dokumendis ja saidi muudes osades sisalduvate tingimuste, teatiste ja vastutust välistavate klauslite heakskiitmisest ja järgimisest, edaspidi ühiselt „tingimused”.

ESITADES LIIKMELISUSAVALDUSE VEEBISAIDIL VÕI KASUTADES MÕNDA SAIDIL VÕI SELLE KAUDU SAADAVAL OLEVAT TEENUST, ANNATE MÄRKU OMA NÕUSTUMISEST OLLA SEOTUD KÄESOLEVATES TINGIMUSTES SISALDUVATE KÕIGI TINGIMUSTEGA.

Kui te ei nõustu meie tingimustega, mis hõlmavad ka meie andmekaitse põhimõtteid, peate viivitamata oma konto kustutama, järgides saidil esitatud suuniseid. Käesolev sait on mõeldud isiklikuks kasutamiseks liikmete poolt, kes järgivad käesolevates tingimustes ja nende muudatustes ning saidil sisalduvates mis tahes muudes eeskirjades või suunistatud sätestatut. MOBROGil on õigus teenuse osutamine lõpetada mis tahes ajal pärast kahenädalast etteteatamisperioodi. Peaksite kontrollima käesolevaid tingimusi korrapäraselt muudatuste esinemise suhtes, kuna jätame endale õiguse muuta neid mis tahes ajal õiguslikel põhjustel või oluliste teenusenõuete tagamiseks. Käesolevate tingimuste kehtiva versiooni kuupäev on märgitud ülal.

3. Teenuse kirjeldus

MOBROGi liikmelisusprogramm toimib uuringupaneelina isikute jaoks, kes on vabatahtlikult saidil registreerunud („liikmed”) ning nõustuvad nende tingimustega ja järgivad neid. Liikmed saavad osaleda teenusega seotud pakutud uuringutes, mida haldab MOBROG või kolmandad osapooled. Liikmel puuduvad õigused uuringus osalemiseks või kutsete saamiseks.

4. MOBROGi preemiasüsteem

Liikmeid võidakse kutsuda e-posti teel teatud küsitluses osalema, määratledes võimaliku preemia, mida neile võidakse osutada selle tegevuse korrektse täitmise eest (käesolevate tingimuste kohaselt). Kutse meilisõnum võib hõlmata spetsiifilist teavet võimaliku preemia kohta.

Kuid mõnel juhul, kui teatud uuring ei ole enam saadaval või kui liige ei ole mis tahes põhjusel uuringu jaoks sobilik, võidakse liige edastada sarnasesse (kuid erineva preemiasüsteemiga) uuringusse. Liikmel on õigus keelduda nendes uuringutes osalemast.

Liiget ei premeerita, kui tema vastused uuringus sisaldavad kehtetuid ja/või valesid andmeid. Valed ja/või kehtetud andmed võivad viia liikmelisuse tühistamiseni.

Liikmed saavad kogunenud preemiad välja võtta, kui nad jõuavad väljamakse läve $6.25. Liikmele maksmine on piiratud ühe ülekandega päevas summas $6.25 (kuus dollarit ja kakskümmend viis senti).

Preemiaid ei saa üle kanda teistele liikmetele või kolmandatele osapooltele.

5. Liikmelisuse tingimused

On võimalik, et saidi haldaja muutub ja MOBROGi teenused, sh teie andmed, kantakse üle uuele haldajale. Nõustute käesolevaga sõnaselgelt haldaja võimaliku muutumisega tulevikus. MOBROG teavitab teid e-posti teel haldaja muutumisest enne andmete ülekandmist ja teil on õigus ülekandmisest kooskõlas meie andmekaitse põhimõtete sätetega keelduda.

Käesolevaga nõustute sõnaselgelt meilisõnumite vastuvõtmisega MOBROGilt.

MOBROG jätab endale õiguse saata teile aeg-ajalt meilisõnumeid, mis ei sisalda uuringukutseid ja mille puhul teile preemiaid ei määrata. Sellised sõnumid võivad hõlmata süsteemivärskendusi, haldusteavitusi, eritaotlusi vms. MOBROG ei ole kohustatud teile määrama mis tahes kindlat arvu preemiateenimise võimalusi või teile sõnumeid saatma.

Oma liikmelisuse tingimusena kinnitate ja tagate, et:

 1. olete vähemalt 18-aastane;
 2. kasutate kordumatut meiliaadressi;
 3. olete Eesti alaline elanik;
 4. kõik teie esitatud andmed on täielikud, tõesed ja täpsed;
 5. mõistate ja nõustute, et teie konto kustutatakse teie käesoleva lepingu rikkumise eest, mis tahes kogutud MOBROGi preemiapunktidest ja tasumata või kohale toimetamata preemiatest loobutakse ja kaotate programmis osalemise õiguse, sh mis tahes kehtivad pakkumised või preemiad;
 6. mõistate ja nõustute, et lisaks käesolevatele tingimustele, avaldatakse eraldi preemiatingimused ning neid hallatakse teile teavitatud ametlike uuringutingimuste alusel;
 7. mõistate ja nõustute, et MOBROG ei ole vastutav teie või mis tahes valitsusasutuse ees mis tahes maksude tasumise või hüvede kaotamise eest MOBROGi preemiate väljastamise tõttu.
 8. te ei tohi omada saidil enam kui ühte kontot*;
 9. peate MOBROGi teavitama kõigist muudatustest teie isikuandmetes, eelkõige teie meiliaadressi muudatustest, kuna preemiaid kantakse üle PayPali kaudu teie kontoprofiilis määratletud meiliaadressile;
 10. tagate oma konto kasutajanime ja parooli üksikasjade turvalisuse ega luba teistel isikutel oma kontole juurde pääseda. Kui kahtlustate turvaleket, teavitage viivitamatult MOBROGi; ja
 11. te ei kasuta mis tahes automatiseeritud meetmeid, sh skriptid, ämblikud, robotid, botid, crawlerid või muud sarnased, seoses teie osalusega MOBROGi preemiapunktide kogumisel või mis tahes muu tegevusega saidil.

MOBROG võib oma äranägemise järgi põhjendatult või põhjendamata jätta rahuldamata mis tahes uue liikme taotluse. MOBROG jätab endale õiguse kustutada liikme meilikonto, kui liige esitab valed või eksitavad liikmeandmed või rikub muul viisil käesolevaid tingimusi.
*www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Lingitud saidid

MOBROG võib pakkuda linke kolmandate osapoolte veebisaitidele („lingitud saidid”). Kui saidil ei ole teisiti märgitud, ei vaata MOBROG lingitud saite läbi, ei kontrolli neid ega uuri neid. MOBROG ei ole vastutav sisu, kättesaadavuse, reklaami, toodete või muu materjali eest, mis sisaldub kõigil nendel lingitud saitidel või mis tahes muudel linkidel, mis nendes sisalduvad. Kui saidil ei ole teisiti märgitud, ei viita need lingid MOBROGi toetusele või seotusele lingitud saitide suhtes. Teie ainuvastutus on järgida asjakohaseid olemasolevaid eeskirju ja suuniseid, mis kohalduvad lingitud saitide kasutamise suhtes. MOBROG ei ole mis tahes juhul otseselt või kaudselt vastutav kellegi suhtes mis tahes kao või kahjude põhjustamise eest, mis tulenevad või mis on põhjustatud lingitud saitideni viivate linkide, lingitud saitide enda või lingitud saitide kaudu kuvatud teabe või materjali loomisest või kasutamisest. Peaksite edastama mis tahes probleemid saidi administraatorile või veebiülemale. MOBROG jätab endale ainuõiguse otsustada, kas lisada, muuta, tagasi lükata või eemaldada eelneva etteteatamiseta saidilt mis tahes funktsioone või linke mis tahes lingitud saitidele ja/või kehtestada erinevaid funktsioone või linke erinevate liikmete suhtes.

7. Andmekaitse põhimõtted

Käesoleva saidi kogutud ja kasutatud andmed juhinduvad MOBROGi andmekaitse põhimõtetest.

8. Garantiidest lahtiütlemine

MOBROG üritab muuta oma teenused juurdepääsetavaks võimalikult suure arvu liikmete jaoks. Riistvaraseadmeid, operatsioonisüsteeme, veebibrauseri tüüpe ja muid tehnilisi andmeid puudutava kõrge tehnilise mitmekesisuse tõttu ei saa MOBROG tagada ühildumist kõigi olemasolevate seadmete, operatsioonisüsteemide ja veebibrauseritega. Kui MOBROGi ei ole teatavates seadmetes võimalik stabiilselt kasutada, ei käsitleta seda diskrimineerimisena või MOBROGi teenuste kasutamise välistamisena üksikisikute suhtes.

Välistatakse vastutus teenuse kättesaadavuse eest juurdepääsuks ja kasutamiseks, reklaamitud toodete ja teenuste eest, mille osutamist pakutakse või mida osutatakse teenuse kaudu, ning teenuses osutatud teabe eest. MOBROG välistab mis tahes garantii eelkõige ulatuses, mis tagab, et teenus on katkematu või vigadeta, et puudused parandatakse, et teenus või seda võimaldav server on vaba viirustest või muudest kahjulikest komponentidest, et teenuse kasutamine või teenuse kasutamise tulemus või teenuse osana avaldatavad materjalid on korrektsed, täpsed, õigeaegsed või muul viisil usaldusväärsed.

9. Vastutuse piiramine

MOBROG, selle omanik-, tütar- või sidusettevõtted, juhatajad ja töötajad ei ole seaduses lubatud ulatuses vastutavad mis tahes otsese, kaudsete, juhuslike, erijuhtumist tulenevate, põhjustatud või erandlike kahjude eest, sh (kuid mitte ainult) kahjud, mis on seotud kasumi, väärtuse, kasutamise või andmete kaotamisega või muude põhjendatud kadudega (isegi juhul kui MOBROGi on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest), v.a kõik vigastused elu, keha ja tervise suhtes ja raske hooletuse juhtumid või õigustagatised hoolimatusest sõltumatult, mille on põhjustanud:

 • teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada;
 • saidil avaldatud mis tahes teabe kasutamine või usaldusväärsus;
 • asenduskaupade ja -teenuste hankimise kulu, mis on põhjustatud teenuse kaudu või sellest ostetud või hangitud mis tahes kaupadest, andmetest, teabest või teenustest või vastu võetud sõnumitest või sõlmitud tehingutest;
 • omavoliline juurdepääs teie edastustele või andmetele või nende muutmine;
 • avaldused või käitumine mõne teenuse kolmanda osapoole poolt; või
 • mis tahes muu teenusega seotud põhjus.

SPLENDID RESEARCH GmbH või tema õigusjärglane ei ole kohustatud väljastama mis tahes preemiaid, mis on seotud saidi kuritarvitamise või väärkasutamisega või tulenevad sellest, ega väljastama neid isikutele, kes on esitanud väärasid või eksitavaid isikuandmeid.

10. Hüvitamine

Välistate MOBROGi, selle omanik-, tütar- või sidusettevõtted, juhatajad ja töötajad vastutusest ning kõigist hagidest, nõuetest, kohtuasjadest, nõudmistest, vastutusest ja kuludest, sh põhjendatud õigustasud, mis tulenevad saidi või sellel avaldatud teabe

 • või sisu teiepoolsest kasutamisest, teie osalusest saidi liikmelisusprogrammis
 • või teie kasutaja ja parooli kasutamisest kellegi teise poolt
 • või teie oskamatusest saiti kasutada, või on nendega seotud.

11. Lepingu lõpetamine

Liikmekonto peatamine

Kui teie meiliaadress muutub kehtetuks või kasutamiskõlbmatuks, peatame teie konto 30 päevaks alates hetkest, mil sellest probleemist teadlikuks saime. Peatamise ajavahemikul on teil võimalik oma kontole juurde pääseda, kuid teile ei edastata uuringukutseid või mis tahes muid meilisõnumeid, kuni olete oma meiliaadressi uuesti kinnitanud. Oma meiliaadressi muutmiseks peate oma klienditoega ühendust võtma, nimetades oma endise ja uue meiliaadressi.

Liikmelisuse kasutajapoolne lõpetamine

Teil on õigus lõpetada käesolev leping teie ja MOBROGi vahel mis tahes ajal, ilma eelneva etteteatamiseta ja mis tahes põhjusel. Lepingu lõpetamine on lihtne, selleks lihtsalt kustutage oma liikmekonto. Sellisel juhul puudub teil õigus MOBROGilt nõuda teie mis tahes sisu taastamist või taaskoostamist. Kui lõpetate oma liikmelisuse, kaotate kõik tasumata või kättetoimetamata preemiad.

Lepingu lõpetamine seoses tasuta teenustega MOBROGilt

MOBROGil on õigus lõpetada mis tahes lepingud, mis käsitlevad ettevõtte teenuste kasutamist, 30-päevase etteteatamisega. Sellisel juhul teavitatakse teid e-posti teel.

Lepingu lõpetamine mõjuval põhjusel

MOBROGi õigus lõpetada leping ja liikmelisus mõjuval põhjusel jääb kehtima. MOBROG võib rakendada mõjuvat põhjust eelkõige juhul, kui te ei järgi või rikute käesoleva lepingu olulist tingimust. Sellisel juhul on MOBROGil õigus välistada teile mis tahes juurdepääs pakutavatele teenustele nüüd ja tulevikus. MOBROG kustutab sellisel juhul teie liikmekonto, sh kogu sisu, seaduses sätestatud ulatuses.

MOBROG jätab endale eelkõige õiguse lõpetada teie liikmeslisus eelneva etteteatamisete järgmistel juhtudel:

 • teie konto on olnud peatatud kauem kui 10 kuud;
 • kasutate kontot ahelkirjade saatmiseks või meilisõnumite masspostituste tegemiseks;
 • rakendate või viite täide illegaalseid püramiid- või struktureeritud müügi- ja jaotustegevusi;
 • rakendate või viite täide seksuaalse sisuga või ahistavat suhtlust viisil, mis rikub alaealiste kaitse õiguseid või isikuõiguseid;
 • kasutate MOBROGi äärmusliku või põhiseadust rikkuva sisu avaldamiseks;
 • väldite tehnilisi ohutusabinõusid;
 • levitate viiruseid ja/või pahavara;
 • kopeerite teenuste osi või kogu teenust;
 • jagate või taaskoostate mis tahes lähtekoodi osi ärilistel, kuritarvitavatel või hävituslikel eesmärkidel;
 • osalete MOBROGi teenuste tarkvara, kataloogide, andmete või sisu analüüsimisel ja/või automatiseeritud lugemisel;
 • loote, jagate, avaldate või integreerite välisrakendusi või muud mitteolulist teavet MOBROGi teenustes.

Kui MOBROG lõpetab teie liikmelisuse, kaotate kõik tasumata või kättetoimetamata preemiad. Kui liikmelisuse oleme lõpetanud meie, ei ole teil võimalik mis tahes hetkel tulevikus uuesti registreeruda.

12. Intellektuaalomand

Kõik selle saidi ja seotud uuringute leheküljed ja sisu, sh (kuid mitte ainult) tekst, graafika, heli- ja videolõigud, fotod, uuringud, logod või muu materjal on MOBROGi intellektuaalomand või on lubatud kasutamiseks MOBROGi ja selle litsentsiandjate, äripartnerite ja sidusettevõtete poolt, sh kõik nendes sisalduvad kaubamärgid, teenusemärgid, autoriõigused, patendid ja ärisaladused. Te ei tohi muuta, kopeerida, taasesitada, luua tuletatud töid, taasavaldada, kuvada, üles laadida, postitada, edastada või jaotada mis tahes viisil käesoleval saidil kättesaadavat sisu ilma MOBROGi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

13. Kohaldatav õigus

Käesolevad tingimused on allutatud Saksamaa õigusaktidele, mis on ülimuslikud vastuolude korral teiste riikide õigusaktidega. Kui mõnda käesolevates tingimustes sisalduvat sätet peetakse kehtetuks või kohaldamatuks, siis selline säte eemaldatakse ja jõustatakse ülejäänud sätteid. Pealkirjad on mõeldud ainult viiteks ja need ei määratle, piiritle, tõlgenda ega kirjelda sellise jaotise reguleerimisala või ulatust. Meiepoolne suutmatus reageerida teie või teiste rikkumistele ei tühista meie õigust rakendada meetmeid järgmiste või samalaadsete rikkumiste suhtes. Käesolev dokument määrab kindlaks kogu meievahelise mõistmise ja kokkuleppe seoses asjaomase teemaga.

14. Küsimused

Kui teil on küsimusi käesolevate tingimuste kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel, kasutades käesoleval saidil sisalduvat kontaktvormi.

15. Asendussäte

Kui mõni käesoleva lepingu osa peaks olema mingil põhjusel kehtetu, asendatakse see asjakohase tekstiga, mis kehtib ja mille kavandatud tähendus on samaväärne. Ülejäänud leping jääb puutumata ja kehtima.

Image of a cookie with a bite taken out