Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

De MOBROG Website - www.mobrog.com/nl ("Site") en service ("Service") is op dit moment eigendom van en wordt geëxploiteerd door SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Duitsland (hierna te noemen "MOBROG", "Site" of "Service").

2. Aanvaarding van de voorwaarden

Het lidmaatschap van deze dienst is afhankelijk van acceptatie en naleving van de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en disclaimers in dit document en elders op de site, hierna gezamenlijk aangeduid als de 'voorwaarden' ("VOORWAARDEN").

DOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP OP DE SITE OF DOOR EEN VAN DE DIENSTEN AANGEBODEN OP DEZE SITE TE GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN.

Als u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, die door incorporatie ook ons privacybeleid bevat, dient u onmiddellijk uw rekening te beëindigen door de instructies die op de site te volgen. Deze site is bedoeld voor het persoonlijk gebruik van de leden, behoudens deze voorwaarden en alle wijzigingen daarvan, en alle andere regels of richtlijnen op deze site. MOBROG heeft het recht om de dienst te allen tijde te beëindigen na een kennisgevingsperiode van twee weken. U dient deze Voorwaarden regelmatig te controleren op veranderingen, want we behouden ons het recht voor om deze op elk gewenst moment te wijzigen, om juridische redenen of omwille van de vereisten voor het leveren van essentiële service. De datum van de huidige versie van deze voorwaarden wordt hierboven vermeld.

3. Beschrijving van de Service

Het MOBROG ledenprogramma wordt kan worden gebruikt voor het deelnemen aan enquêtes door personen die zich vrijwillig inschrijven op de site ("Leden"), en die akkoord gaan met en zich houden aan deze voorwaarden. De leden kunnen deelnemen aan aangeboden enquêtes die verband houden met de service en die worden beheerd door MOBROG of derden. Het lid heeft geen recht om deel te nemen aan enquêtes of om uitnodigingen te krijgen.

4. MOBROG Beloningssysteem

De leden worden uitgenodigd via e-mail naar een bepaalde enquête onder specificatie van de mogelijkheid tot een beloning te ontvangen na de geldige (volgens deze voorwaarden) voltooiing van die activiteit. De uitnodigingse-mail kan specifieke informatie over de mogelijke beloning bevatten.

Echter, als in sommige gevallen een bepaald onderzoek niet meer beschikbaar is of een lid om welke reden dan ook niet geschikt zijn voor het onderzoek, kan het lid worden doorgestuurd naar een vergelijkbare, maar anders beloonde enquête. Het Lid heeft het recht om af te zien van de uitvoering van deze enquetes.

Het lid zal niet worden beloond als zijn antwoorden op de enquête ongeldige en/of onjuiste informatie bevatten. Onware en/of ongeldige informatie kan leiden tot annulering van het lidmaatschap.

Leden kunnen hun opgebouwde beloningen laten uitbetalen zodra ze de uitbetalingdrempel van $6.25 bereiken. Betalingen aan een lid zijn beperkt tot één overboeking per dag ter waarde van $6.25 (zes dollar en vijfentwintig cent).

Beloningen kunnen niet worden overgedragen aan andere leden of derden.

5. Voorwaarden van het lidmaatschap

Het is mogelijk dat de exploitant van de site verandert en dat de MOBROG diensten, waaronder uw gegevens zullen worden overgedragen aan een nieuwe exploitant. U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met een mogelijke toekomstige verandering van de exploitant. MOBROG zal u per e-mail op de hoogte stellen van een wijziging van exploitant voorafgaand aan een overdracht van gegevens en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de overdracht in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid.

U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van e-mailberichten van MOBROG.

MOBROG behoudt zich het recht voor om u van tijd tot tijd e-mailberichten te sturen met uitnodigingen voor enquêtes waarvoor u kunt worden beloond. Dergelijke berichten kunnen informatie bevatten over updates van het systeem; administratieve mededelingen; speciale verzoeken, enz. MOBROG is niet verplicht om u een bepaald aantal mogelijkheden te bieden voor het verdienen van beloningen of om een bepaald aantal berichten aan u te verzenden.

Als voorwaarde van uw lidmaatschap verklaart en garandeert u dat:

 1. U bent minimaal 18 jaar oud;
 2. U gebruikt een uniek e-mailadres;
 3. U bent een permanente inwoner van Nederland;
 4. Alle door u verstrekte informatie volledig, juist en nauwkeurig is;
 5. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als uw account wordt beëindigd als gevolg van een schending van deze overeenkomst, eventuele opgebouwde MOBROG Beloningspunten en uitstaande of niet geleverde beloningen zullen worden verbeurd en u het recht op deelname aan het programma zal komen te vervallen, met inbegrip van alle actuele aanbiedingen of beloningen.
 6. U begrijpt en stemt ermee in dat naast deze voorwaarden, de voorwaarden voor beloningen afzonderlijk worden gepubliceerd en dat de officiële voorwaarden van de aangeboden enquête erop van toepassing zullen zijn.
 7. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat MOBROG niet verantwoordelijk is ten aanzien van u of enig overheidsorgaan voor eventuele belastingen of het verlies van uitkeringen als gevolg van het ontvangen van MOBROG beloningen;
 8. U mag niet meer dan één account op de site onderhouden*;
 9. U moet MOBROG de hoogte stellen van enige wijzigingen van uw persoonlijke gegevens, met name wijzigingen van uw e-mailadres, omdat beloning via PayPal zullen worden verzonden naar het in uw accountprofiel opgegeven e-mailadres;
 10. U zal uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaren en de toegang door andere mensen op uw account niet toestaan. In het geval u een beveiligingsbreuk vermoedt zal u MOBROG daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen; en
 11. U zult geen gebruik maken van geautomatiseerde middelen inclusief scripts, spiders, robots, bots, crawlers en dergelijke in verband met uw deelname aan het verzamelen van MOBROG Beloningspunten of met een andere activiteit op de site.

MOBROG kan elke nieuwe aanvraag tot lidmaatschap zonder opgave van redenen en naar eigen goeddunken weigeren. MOBROG behoudt zich het recht om een ledenaccount te beëindigen in het geval het lid onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze deze voorwaarden heeft geschonden.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Gelinkte Sites

MOBROG kan links verstrekken naar websites van derden ("Gelinkte Sites"). Tenzij anders vermeld op de site, zijn gekoppelde sites op geen enkele wijze beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door MOBROG. MOBROG is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere materialen van dergelijke Gelinkte Sites, of aanvullende links op die sites. Tenzij anders vermeld op de Site, impliceren deze links niet een goedkeuring van of samenwerking met de Gelinkte Sites door MOBROG. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de toepasselijke regels en richtlijnen die mogelijk van toepassing zijn op het gebruik van de gelinkte sites. In geen geval zal MOBROG aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enig verlies of schade dat voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door de creatie of het gebruik van links naar de gekoppelde sites, de gekoppelde sites zelf, of de informatie of het materiaal dat via deze gekoppelde sites werd geopend. Bij vragen of zorgen moet u zich wenden aan de beheerder of webmaster van die site. MOBROG behoudt zich het exclusieve recht voor om, naar eigen goeddunken, verschillende functies of links naar een van de gekoppelde sites van de site toe te voegen, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, en/of nieuwe functies of links beschikbaar te stellen aan verschillende leden.

7. Privacybeleid

De verzamelde en gebruikte informatie door deze site is onderworpen aan het MOBROG privacybeleid.

8. Vrijwaringsclausule

MOBROG probeert zijn diensten toegankelijk te maken voor een mogelijk groot aantal leden. Als gevolg van een hoge technische diversiteit ten aanzien van hardware, besturingssystemen, browser types en andere technische specificaties, kan MOBROG geen compatibiliteit met alle bestaande apparaten, besturingssystemen en browsers garanderen. In het geval een verantwoord gebruik van MOBROG niet mogelijk is op bepaalde apparaten, wordt dit niet beschouwd als een daad van discriminatie of een gerichte uitsluiting van een persoon tot toegang tot de diensten van MOBROG.

aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van de toegang tot en het gebruik van, de geadverteerde producten en diensten, de aangeboden of te leveren Service, en de informatie verstrekt over de Service wordt uitgesloten. In het bijzonder, en in die mate, ontkent MOBROG elke garantie dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de Service of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, dat het gebruik of de resultaten van het gebruik van de Service of het ter beschikking gestelde materiaal als onderdeel van de Service juist, nauwkeurig, tijdig of anderszins betrouwbaar zullen zijn.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover toegestaan door de wet, zullen MOBROG en haar dochtermaatschappijen, filialen, ambtenaren en werknemers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bijkomende schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van winst, welwillendheid, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als MOBROG op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), behalve in het geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en in gevallen van grove nalatigheid of in juridische garanties onafhankelijk van nalatigheid, voortvloeiend uit:

 • het gebruik of de onmogelijkheid om de Service te gebruiken;
 • het gebruik van, of het vertrouwen op de informatie gepubliceerd op de site;
 • de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties aangegaan via of vanaf de service;
 • onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens;
 • verklaringen of gedrag van derden met betrekking tot de Service; of
 • elke andere kwestie met betrekking tot de service.

SPLENDID RESEARCH GmbH of diens opvolger is niet verplicht om eventuele beloningen te verstrekken die betrekking hebben op of het gevolg zijn van verkeerd gebruik of misbruik van de site of aan een persoon die onjuiste of misleidende persoonlijke informatie heeft verstrekt.

10. Schadeloosstelling

U vrijwaart MOBROG, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, functionarissen en werknemers, van en tegen alle acties, claims, vorderingen, eisen, schade, verplichtingen, kosten of uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten,

 • die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw gebruik van de Site of de informatie of inhoud die daarin wordt gepubliceerd;
 • uw deelname aan het lidmaatschapsprogramma van de Site of van iemand die gebruik maakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • of uw onvermogen om de Site te gebruiken.

11. Opzegging

Opschorting van Ledenaccount

Als uw e-mailadres ongeldig of onbruikbaar wordt zullen wij uw account opschorten voor een periode van 30 dagen vanaf het moment dat het probleem werd vastgesteld. Tijdens de periode van opschorting zal u toegang tot uw account hebben, maar geen enquête-uitnodigingen of andere e-mailberichten ontvangen totdat we uw e-mailadres opnieuw hebben kunnen valideren. Om uw e-mailadres te wijzigen moet u contact opnemen met onze support en uw voormalige en nieuwe e-mailadres bekendmaken.

Beëindiging van het lidmaatschap door de Gebruiker

U heeft het recht om deze overeenkomst tussen u en MOBROG op elk gewenst moment te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of opgave van redenen. De beëindiging kan eenvoudig worden bewerkstelligt door de verwijdering van uw ledenaccount. In een dergelijk geval zult u geen recht hebben op herstel of de reconstructie van uw inhoud door MOBROG Als u uw lidmaatschap opzegt, verbeurt u als gevolg daarvan alle openstaande of niet geleverde beloningen.

Beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot Gratis Diensten door MOBROG

MOBROG heeft het recht om alle overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van haar diensten beëindigen met een kennisgevingstermijn van 30 dagen. In dat geval ontvangt u per e-mail daarover bericht.

eëindiging om zwaarwegende redenen.

Het recht van MOBROG op beëindiging van de overeenkomst en het lidmaatschap om zwaarwegende redenen blijft onaangetast. MOBROG kan een beroep doen op zwaarwegende redenen in het bijzonder indien u niet voldoet aan of inbreuk maakt op een materiële bepaling van deze overeenkomst. In dat geval heeft MOBROG het recht u elke toegang tot de aangeboden diensten voor nu en voor de toekomst te ontzeggen. MOBROG zal in een dergelijk geval uw ledenaccount verwijderen, inclusief alle inhoud, voor zover toegestaan door de wet.

In het bijzonder behoudt MOBROG zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving in de volgende gevallen:

 • Uw account is voor langer dan 10 maanden opgeschort;
 • U gebruikt de account voor het verzenden van kettingbrieven of massa-mailings;
 • U dwingt af of handelt in illegale pyramide of structurele sales & distributie;
 • U plaatst seksueel expliciete of intimiderende communicatie op een manier die de bescherming van minderjarigen en persoonlijkheidsrechten schendt;
 • U gebruikt MOBROG voor de publicatie van extremistische inhoud of inhoud die de grondwet schendt.
 • U vermijdt voorzorgsmaatregelen voor technische veiligheid;
 • U verspreidt virussen en/of malware;
 • U kopieert delen van de diensten of de hele dienst;
 • U deelt of te reconstruereert broncode voor commercieel gebruik, misbruik of destructieve doeleinden
 • U bent betrokken bij het analyseren en/of geautomatiseerde lezing van software, directories, data of inhoud van de MOBROG Services;
 • U maakt, deelt, publiceert of te integreert externe apps of andere irrelevante inhoud in de MOBROG diensten.

Als MOBROG uw lidmaatschap beëindigt, komen openstaande of niet geleverde beloningen als gevolg daarvan te vervallen. Nadat uw lidmaatschap door ons is beëindigd zult u niet zult u niet meer in staat zijn om opnieuw in te schrijven op een toekomstige datum.

12. Intellectueel eigendom

Alle pagina's en content binnen deze site en de bijbehorende enquêtes, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, audio, video, foto's, enquêtes, logo's of andere materialen zijn het intellectueel eigendom van, of zijn goedgekeurd voor gebruik door MOBROG en haar licentiegevers, zakelijke partners en filialen, inclusief alle handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, patenten en handelsgeheimen daarin. U mag de inhoud op deze site niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, er afgeleide werken van maken, publiceren, weergeven, uploaden, posten, verzenden of distribueren, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MOBROG.

13. Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving, zonder uitvoering te geven aan enigerlei strijdige wetgeving. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en de overblijvende bepalingen worden afgedwongen. Kopteksten zijn alleen ter referentie en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele wijze te de omvang of het toepassingsgebied van deze secties. Een verzuim aan onze kant met betrekking tot een schending door u of anderen houdt niet in dat ons recht te handelen bij latere soortgelijke schendingen is komen te vervallen. Dit document beschrijft de volledige overeenkomst en afspraak tussen ons met betrekking tot het onderwerp ervan.

14. Vragen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen per e-mail via het contactformulier op deze website.

15. Salvatorische clausule

Mocht een deel van deze overeenkomst ongeldig zijn, om welke reden dan ook, moet dit deel worden vervangen door een corresponderende tekst, die geldig is en overeenkomt met de bedoelde betekenis. De rest van de overeenkomst zal onaangetast en geldig blijven.

Image of a cookie with a bite taken out