Deltakelsesvilkår

1. Innledning

MOBROGs nettsted – www.mobrog.com/no ("Nettstedet") og tjenesten ("Tjenesten") eies og drives for øyeblikket av SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Tyskland (heretter kalt "MOBROG", "Nettsted" eller "Tjenesten").

2. Aksept av vilkår

Medlemskap i Tjenesten er betinget av aksept og etterlevelse av vilkårene, betingelsene, merknadene og ansvarsfraskrivelsene i dette dokumentet, og andre steder på nettstedet, heretter omtalt som "Vilkår".

VED Å SENDE INN SØKNAD OM MEDLEMSKAP PÅ NORSK VED HJELP AV NOEN AV DE TJENESTENE SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET, INDIKERER DU DIN AVTALE Å VÆRE BUNDET AV ALLE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅRENE.

Hvis du ikke er enig i våre Vilkår, som inkluderes ved inkorporering vår personvernerklæring, må du umiddelbart avslutte kontoen ved å følge instruksjonene på nettstedet. Dette nettstedet er gitt for personlig glede hos medlemmer underlagt disse Vilkårene, og alle modifikasjoner av disse, og eventuelle andre regler eller retningslinjer på dette området. MOBROG har rett til å si opp tjenesten som helst etter å ha gitt to ukers varsel. Du bør sjekke disse vilkårene jevnlig for endringer, ettersom vi forbeholder oss retten til å endre dem når som helst av juridiske årsaker, eller essensielle servicekrav. Datoen for den gjeldende versjonen av disse Vilkårene er nevnt ovenfor.

3. Beskrivelse av tjenesten

MOBROG medlemsprogrammet drives som et undersøkelsespanel for personer som frivillig registrerer seg på nettstedet ("Medlemmer"), og samtykker til, og overholder disse Vilkårene. Medlemmet kan delta på tilbudte undersøkelser knyttet til tjenesten, og som drives av MOBROG eller tredjeparter. Medlemmet har ingen rett til å delta på undersøkelser, eller å få invitasjoner.

4. MOBROG belønningssystem

Medlemmene kan bli invitert via e-post til en viss undersøkelse etter spesifikasjon av mulig belønning som de kan få for den gyldige (i henhold til disse Vilkårene) ferdigstillelsen av den aktiviteten. E-postinvitasjonen kan inkludere spesifikk informasjon om den mulige belønningen.

Men i noen tilfeller hvis en viss undersøkelse ikke lenger er tilgjengelig, eller medlemmet ikke er egnet for undersøkelsen av en eller annen grunn, kan medlemmet bli videresendt til en lignende, men annerledes belønnet undersøkelse. Medlemmet har rett til å avstå fra gjennomføring av disse undersøkelsene.

Medlemmet vil ikke bli belønnet hvis hans svar på undersøkelsen inneholder ugyldige og / eller usanne opplysninger. Usann og / eller ugyldig informasjon kan føre til kansellering av medlemskapet.

Medlemmer kan ta ut sine oppsamlede belønninger når de når utbetalingsgrensen på $6.25. Betalinger til et medlem er begrenset til én overføring per dag på beløpet $6.25 (seks dollar og tjuefem cent).

Belønningen kan ikke overføres til andre medlemmer eller tredjeparter.

5. Betingelser for Medlemskap

Det er mulig at operatøren av nettstedet vil skiftes ut, og at MOBROGs tjenester, inkludert dine data vil bli overført til en ny operatør. Du samtykker herved uttrykkelig til en eventuell fremtidig endring av operatøren. MOBROG vil varsle deg via e-post om en eventuell endring av operatør før en dataoverføring, og du vil ha rett til å protestere mot overføringen, i samsvar med bestemmelsene i vår personvernerklæring.

Du samtykker herved uttrykkelig til å motta e-postmeldinger fra MOBROG.

BROG forbeholder seg retten til å sende deg e-postmeldinger fra tid til annen, som ikke inneholder invitasjoner og som du ikke kan bli belønnet for. Slike meldinger kan inkludere systemoppdateringer, administrative kunngjøringer, spesielle ønsker, osv. MOBROG er ikke forpliktet til å gi deg et bestemt antall muligheter til å tjene belønning, eller å sende meldinger til deg.

Som en betingelse for medlemskapet, representerer du og garanterer at:

 1. Du er minst 18 år;
 2. Du bruker en unik e-postadresse;
 3. Du er fast bosatt i Norge;
 4. All informasjon du oppgir er ferdig, sann og nøyaktig;
 5. Du forstår og godtar at hvis kontoen din sies opp for brudd på denne avtalen, vil eventuelle påløpte MOBROG bonuspoeng og utestående eller uleverte belønninger tapes, og du vil miste retten til å delta i programmet, inkludert eventuelle gjeldende tilbud eller belønninger;
 6. Du forstår og godtar at i tillegg til disse Vilkårene, er vilkårene for belønning publisert separat og vil være underlagt de offisielle vilkårene i undersøkelsen som annonsert til deg;
 7. Du forstår og godtar at MOBROG ikke vil være ansvarlig overfor deg eller styrende organ for eventuell skatt, eller tap av fordeler som følger av å få utstedt belønninger fra MOBROG;
 8. Du må ikke ha mer enn én konto på nettstedet*;
 9. Du må informere MOBROG om eventuelle endringer i dine personlige opplysninger, spesielt endringer av din e-postadresse siden belønningen vil bli overført via PayPal til e-postadressen som er angitt i kontoprofilen din;
 10. Du vil holde brukernavnet for kontoen og passorddetaljene sikret, og vil ikke tillate andre å få tilgang til kontoen din. I tilfelle du har mistanke om et sikkerhetsbrudd må du umiddelbart varsle MOBROG; og
 11. Du vil ikke bruke automatiske metoder inkludert skript, indekseringsroboter, roboter, bots, søkeroboter eller lignende i forbindelse med din deltakelse i å samle MOBROG bonuspoeng, eller med annen aktivitet på nettstedet.

MOBROG kan avvise enhver nye medlemsøknad fra en hvilken som helst person, med eller uten begrunnelse, etter eget skjønn. MOBROG forbeholder seg retten til å avslutte et medlems konto i tilfelle medlemmet oppgir uriktig, eller villedende medlemskapsinformasjon, eller på annen måte bryter disse Vilkår.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Lenkede nettsteder

MOBROG kan gi koblinger til tredjeparts nettsteder ("koblinger"). Med mindre annet er angitt på nettstedet, er lenkede nettsteder ikke gjennomgått, styrt eller kontrollert av MOBROG på noen måte. MOBROG er ikke ansvarlig for innhold, tilgjengelighet, reklame, produkter eller annet materiale på et slikt lenket nettsted, eller noen ytterligere lenker som finnes der. Med mindre annet er angitt på nettstedet, utgjør ikke disse koblingene en anbefaling, eller tilknytning av MOBROG til disse nettstedene. Det er ditt eget ansvar å overholde de aktuelle reglene og retningslinjene, om noen, som gjelder for bruk av lenkede nettsteder. Ikke i noe tilfelle skal MOBROG være ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen for tap eller skade som skyldes eller er foranlediget av etablering, eller bruk av lenker til de lenkede nettstedene, de lenkede nettstedene i seg selv, eller informasjonen eller materialet som er tilgjengelig gjennom disse nettstedene. Du bør henvise eventuelle bekymringer til nettstedets administrator eller webmaster. MOBROG forbeholder seg eksklusiv rett til, etter eget skjønn, å legge til, endre, avslå eller fjerne, uten forvarsel, en funksjon, eller en lenke til noen av de lenkede nettstedene fra området og / eller innføre ulike funksjoner eller lenker til forskjellige medlemmer.

7. Personvernerklæring

Informasjonen som samles inn og brukes av dette nettstedet er underlagt MOBROGs personvernerklæring.

8. Garantibegrensning

MOBROG prøver å gjøre sine tjenester tilgjengelig for et mulig høyt antall medlemmer. På grunn av et høyt teknisk mangfold av maskinvareenheter, operativsystemer, nettlesertyper og andre tekniske spesifikasjoner, kan MOBROG ikke garantere kompatibilitet med alle eksisterende enheter, operativsystemer og nettlesere. I tilfelle det ikke er mulig å bruke MOBROG på riktig måte på visse enheter, skal dette ikke anses som en diskriminerende handling, eller tilsiktet utelukkelse av enkeltpersoner fra MOBROGs tjenester.

Ansvar for tjenestens tilgangs- og brukstilgjengelighet, tilgjengelighet av produkter og tjenester som er annonsert, tilbudt for levering, eller som leveres via tjenesten, og informasjon levert på Tjenesten, er utelukket. Spesielt, i den utstrekning, utelukker MOBROG all garanti for at tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri; at feil vil bli rettet, at tjenesten eller serveren som gjør den tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter, at bruken eller resultatene av bruken av tjenesten, eller at materialene som er gjort tilgjengelig som en del av tjenesten, vil være korrekte, nøyaktige, presise, eller på annen måte pålitelige.

9. Ansvarsbegrensning

I den grad loven tillater det, skal MOBROG, dets moderselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere og ansatte, ikke holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle, følgeskader eller straffeerstatninger, inkludert men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, informasjon, eller andre immaterielle tap (selv om MOBROG er blitt underrettet om muligheten for slike skader), unntatt fra alle skader på liv, legeme eller helse, og i tilfeller av grov uaktsomhet eller i juridiske garantier uavhengig av uaktsomhet, som følge av:<

 • bruk, eller manglende evne til å bruke tjenesten;
 • bruken av, eller tillit til informasjon publisert på nettstedet;
 • kostnaden for innkjøp av varer og tjenester som følge av alle varer, data, informasjon eller tjenester som er kjøpt eller mottatt, eller mottatte meldinger eller transaksjoner som inngås gjennom, eller fra tjenesten;
 • uautorisert tilgang til, eller endring av dine overføringer eller informasjon;
 • uttalelser eller opptreden av en tredjepart på tjenesten; eller
 • andre saker knyttet til tjenesten.

SPLENDID RESEARCH GmbH, eller deres etterfølger, skal ikke være forpliktet til å utstede eventuelle belønninger som er relatert til, eller oppstår grunnet misbruk av nettstedet eller til den som har levert falsk eller villedende personlig informasjon.

10. Skadeløsholdelse

Du vil holde MOBROG, dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere og ansatte, skadesløse for, og mot alle handlinger, krav, søksmål, skader, ansvar, kostnader eller utgifter, herunder rimelige advokathonorarer, som oppstår på grunn av, eller på annen måte er knyttet

 • din bruk av nettstedet, eller informasjon eller innhold som er publisert på dette;
 • din deltakelse i nettstedets medlemsprogram, eller av noen med ditt brukernavn og passord;
 • eller din manglende evne til å bruke nettstedet.

11. Opphør

Suspendering av medlemskonto

Hvis e-postadressen blir ugyldig, eller ubrukelig vil vi suspendere kontoen din for en periode på 30 dager fra vi blir klar over problemet. I suspensjonsperioden vil du kunne få tilgang til kontoen din, men vil ikke motta invitasjon til undersøkelser eller andre e-postmeldinger, før vi har bekreftet din e-postadresse på nytt. For å endre e-postadressen din må du kontakte vår support, og navngi din tidligere og nye e-postadresse.

Oppsigelse av Medlemskap av Bruker

Du har rett til å si opp denne avtalen mellom deg og MOBROG når som helst uten varsel og uansett årsak. Oppsigelsen kan enkelt utføres ved å slette din medlemskonto. I så fall har du ingen rett til å kreve gjenoppretting, eller rekonstruksjon av innholdet ditt av MOBROG. Hvis du avslutter medlemskapet ditt vil du miste eventuelle forfalte utestående, eller uleverte belønninger.

Oppsigelse av avtalen angående gratis Tjenester fra MOBROG

MOBROG har rett til å si opp alle avtaler om bruk av sine tjenester med et 30-dagers varsel. I et slikt tilfelle vil du bli varslet via e-post.

Oppsigelse med Alvorlig Årsak

MOBROGs rett til å si opp avtalen og medlemskapet, med bakgrunn i en alvorlig årsak, forblir upåvirket. MOBROG kan påberope alvorlig årsak spesielt i tilfeller der du unnlater å overholde, eller krenker en viktig klausul i denne avtalen. I så fall har MOBROG rett til å ekskludere deg fra all tilgang til de tilgjengelige tjenestene for nå, så vel som for fremtiden. MOBROG vil i så fall slette din medlemskonto inkludert alt innhold, i den grad det er tillatt ved lov.

MOBROG forbeholder seg særlig retten til å avslutte medlemskapet uten forvarsel i følgende tilfeller:

 • Din konto har vært suspendert i mer enn 10 måneder;
 • Du bruker kontoen til å sende kjedebrev eller masseutsendelser;
 • Du håndhever eller benytter deg av ulovlig pyramide-, eller strukturelt-salg og -distribusjoner;
 • Du fremtvinger eller utfører seksuell handling, eksplisitt eller trakasserende kommunikasjon på en måte som bryter med beskyttelse av mindreårige og personlighetsrettigheter;
 • Du bruker MOBROG til å publisere innhold som er ekstremistisk, eller krenker eller bryter grunnloven;
 • Du unngår tekniske sikkerhetsforholdsregler;
 • Du sprer virus og / eller skadelig programvare;
 • Du kopierer deler av tjenestene eller hele tjenesten;
 • Du deler eller rekonstruerer noe av kildekoden for kommersielle, fornærmende eller destruktive formål;
 • Du er involvert i parsing og / eller automatisert lesing av programvare, kataloger, data eller innhold fra MOBROG tjenestene;
 • Du skaper, deler, publiserer eller integrerer eksterne apper, eller annet irrelevant innhold inn i MOBROG tjenester.

Hvis MOBROG avslutter medlemskapet ditt vil du miste eventuelle forfalte utestående eller uleverte belønninger. Når ditt medlemskap sies opp av oss vil du ikke være kvalifisert til å registrere det på nytt på noe tidspunkt i fremtiden.

12. Åndsverksloven

Alle sider og innholdet på dette nettstedet og relaterte undersøkelser, inkludert men ikke begrenset til, tekst, grafikk, lyd, video, bilder, undersøkelser, logoer eller annet materiale som er den intellektuelle eiendommen til, eller er godkjent for bruk av MOBROG og dets lisensgivere, forretningspartnere og tilknyttede selskaper, herunder alle varemerker, servicemerker, opphavsrett, patenter og forretningshemmeligheter som finnes der. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, skape avledede verk, publisere, vise, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere innhold som er tilgjengelig på dette nettstedet, på noen måte, uten skriftlig samtykke fra MOBROG.

13. Gjeldende lov

Disse vilkårene er underlagt lovene i Tyskland, uten at dette landets lov er gjeldende når det gjelder lovkonflikter. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir holdt for å være ugyldige, eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse strykes, og de øvrige bestemmelsene skal håndheves. Overskrifter er kun for referanse og definerer, begrenser, fortolker eller beskriver på ingen måte omfanget eller rekkevidden av en slik del. Vår unnlatelse av å handle med hensyn til brudd fra din eller andres side, avskriver ikke vår rett til å handle i forhold til senere eller lignende brudd. Dette dokumentet utgjør hele avtalen mellom oss med hensyn til dens innhold.

14. Spørsmål

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss via e-post ved hjelp av kontaktskjemaet på denne nettsiden.

15. Ugyldighetsklausul

Skulle noen del av denne avtalen være ugyldig av en eller annen grunn, skal den erstattes med en tilsvarende tekst, som er gyldig og tilsvarer den tiltenkte meningen. Resten av avtalen skal forbli upåvirket og gyldig.

Image of a cookie with a bite taken out