Общи условия

1. Въведение

Сайтът на MOBROG - www.mobrog.com/bg ("Сайтът") и услугите ("Услуги") е собственост и се управлява от SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Германия (наричано оттук нататък "MOBROG", “Сайт” или “Услуги”).

2. Приемане на условията

Членството към Услугата е в пряка зависимост от приемането и спазването на правилата, условията, бележките и отказа от права, които се съдържат в този документ и навсякъде другаде в Сайта, които оттук нататък се наричат 'Общи условия' ("ОУ").

КАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО B САЙТА ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОЯ ДА Е ОТ УСЛУГИТЕ, НАЛИЧНИ НА САЙТА ИЛИ ЧРЕЗ НЕГО, ВИЕ ПОКАЗВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ В "ОУ".

Ако не сте съгласни с нашите Общите условия, които включват и съгласие с Политиката на поверителност, трябва веднага да прекратите регистрация си като следвате инструкциите, предоставени на Сайта. Този сайт е създаден с цел лично удоволствие за членовете, които са обект на ОУ и всички промени, които настъпват в тях, както и всякакви други правила или ръководни принципи на този Сайт. MOBROG има право да прекрати тази услуга по всяко време, след обявяването на двуседмично предизвестие. Вие трябва периодично да проверявате тези Общи условия за настъпили промени, тъй като ние си запазваме правото да ги променяме по всяко време по законови причини или основни изисквания, свързани с предоставянето на услугите. Датата на актуалната версия на Общите условия е отбелязана по-горе.

3. Описание на услугата

Членската програма MOBROG работи като панел за проучвания за личности, които доброволно са се регистрирали на Сайта ("Членове"), и са се съгласили да спазват ОУ. Членовете могат да участват в предложените проучвания, свързани с услугата, с които работи MOBROG или трети страни. Членът няма право да участва в проучвания или да получава покани.

4. Система за възнаграждения MOBROG<

Членовете могат да бъдат поканени по имейл да участват в определено проучване след уточняване на евентуалната награда, която те могат да получат за валидното извършване (според настоящите ОУ) на съответната дейност. Имейлът с покана може да включва конкретна информация за възможната награда.

Но в някои случаи, ако дадено проучване вече не е налично или дадения член не е подходящ за съответното проучване по някаква причина, Членът може да бъде пренасочен към подобно, но различно възнаградено проучване. Членът има правото да се въздържи от извършването на тези проучвания.

Членът няма да бъде възнаграден, ако отговорите му на проучването съдържат невалидна или неистинска информация. Неистинска и/или невалидна информация може да доведе до отказ на членството.

Членовете могат да изтеглят натрупаните си награди, след като достигнат прага за изплащане от $6.25. Плащанията към член са ограничени до един трансфер на ден в размер на $6.25 (шест долара и двадесет и пет цента).

Наградите не могат да бъдат прехвърляни на други членове или трети страни.

5. Условия за членство

Възможно е операторът на Сайта да се промени и услугите на MOBROG, включително Вашите данни да бъдат прехвърлени към нов оператор. С настоящето Вие изрично се съгласявате с възможна бъдеща промяна на оператора. MOBROG ще ви извести по имейл за всякаква промяна на оператора преди прехвърлянето на данни и Вие ще имате възможност за възражение срещу прехвърлянето, в съответствие с клаузите на нашата Политика за поверителност.

С настоящето изрично се съгласявате да приемате имейл съобщения от MOBROG.

MOBROG си запазва правото да Ви изпраща имейл съобщения от време на време, които не съдържат покани за проучвания и за които Вие може да не бъдете възнаградени. Такива съобщения може да включват актуализации в системата, административни съобщения, специални молби и др. MOBROG няма задължение да Ви предоставя някакъв конкретен брой възможности да печелите награди или да Ви изпраща съобщения.

Като условие за членството Ви, Вие гарантирате, че:

 1. Вие сте поне на 18 години;
 2. Използвате уникален имейл адрес;<
 3. Вие сте постоянен жител на България; Цялата информация, предоставена от Вас, е завършена, истинска и точна;
 4. Разбирате и се съгласявате, че ако регистрацията Ви е прекратена или нарушите настоящето споразумение, всякакви натрупани MOBROG Наградни Точки и неизплатени или недоставени още награди, ще бъдат отказани и ще загубите правото да участвате в програмата, включително и във всякакви настоящи предложения или награди.
 5. Разбирате и се съгласявате, че освен към настоящите ОУ, условията за получаване на награди ще бъдат публикувани отделно и ще се ръководят от официалните условия на проучването, както са Ви обявени те;
 6. Разбирате и се съгласявате, че освен към настоящите ОУ, условията за получаване на награди ще бъдат публикувани отделно и ще се ръководят от официалните условия на проучването, както са Ви обявени те;
 7. Разбирате и се съгласявате, че MOBROG не носи отговорност пред Вас или пред институция за всякакви данъци или пропуснати ползи в резултат на издадени MOBROG награди;
 8. Не бива да поддържате повече от една регистрация на Сайта*;<
 9. Трябва да информирате MOBROG за всякаква промяна в личната Ви информация, особено промени на Вашия имейл адрес, тъй като наградите ще бъдат изпращани чрез PayPal към имейл адреса, уточнен в профила към Вашата регистрация;
 10. Ще пазите детайлите, свързани с потребителското име и парола към регистрацията Ви, сигурни и няма да позволявате на други хора да имат достъп до Вашата регистрация. В случай че подозирате пробив в сигурността, незабавно ще уведомите MOBROG;
 11. Няма да използвате автоматизирани средства, включително скриптове, паяци, ботове, роботи, краулери или подобни във връзка с участието Ви в събирането на наградни точки MOBROG, или при всякаква друга дейност, свързана със Сайта.

MOBROG може да откаже всяка нова кандидатура за членство на всеки човек със или без причина, по собствено усмотрение. MOBROG си запазва правото да прекрати Членска регистрация в случай, че членът предостави фалшива или подвеждаща информация, или по друг наруши настоящите ОУ.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Свързани сайтове

MOBROG може да предостави връзки към уебсайтове на трети страни ("Свързани сайтове"). Освен ако не е уточнено друго на Сайта, Свързаните сайтове не подлежат на преглед, контрол или инспекция от MOBROG по никакъв начин. MOBROG не носи отговорност за съдържанието, наличността, рекламата, продуктите или другите материали, предоставени на всеки от тези свързани сайтове, или за всякакви допълнителни връзки, които се намират на тях. Освен ако не е уточнен друго на Сайта, тези връзки от Свързаните сайтове не се ползват с подчертано одобрение или асоцииране с MOBROG. Изцяло Ваша отговорност е да спазвате подходящите правила и насоки, ако има такива, приложими към употребата на Свързаните сайтове. В никой случай MOBROG не носи отговорност, пряка или косвена, към никого за каквато и да било щета, възникнала волно или неволно, от създаването или употребата на връзките, поместени на Свързаните сайтове, както и от самите Свързани сайтове, или от информацията или материалите, които са ползвани от тези Свързани сайтове. Вие трябва да насочвате всякакви въпроси към администратора на съответния Сайт. MOBROG си запазва изключителното право по собствено усмотрение да добавя, променя, отказва или премахва без предупреждение всякакви характеристики или връзки към всеки от Свързаните сайтове към сайта и/или да въвежда различни характеристики или връзки за различните членове.

7. Политика за поверителност

Информацията, която се събира и използва от Сайта се управлява от Политиката на поверителност на MOBROG.

8. Ограничение на гаранциите

MOBROG се опитва да направи услугите си достъпни за възможно най-голям брой членове. Заради високото техническо разнообразие по отношение на хардуерните устройства, операционните системи, видовете браузъри и други технически спецификации, MOBROG не може да гарантира съвместимост с всички съществуващи устройства, операционни системи и браузъри. В случай че не е възможна безпроблемна употреба на MOBROG на определени устройства, това не може да се счита за акт на дискриминация или целево изключение на определени лица от услугите на MOBROG.

Отговорността за наличност на Услугите за достъп и употреба на сайта, рекламираните продукти и услуги, които се предлагат или се предоставят чрез Услугите и предоставената информация за Услугите, е изключителна. Конкретно в тази степен MOBROG изключва всякакви гаранции ,че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; че дефектите ще бъдат коригирани, че Услугата или сървърът, който я предоставя, нямат вируси или други вредни компоненти, употребата или резултатите от употребата, или материалите, които се предоставят като част от Услугата, ще бъдат правилни, точни, своевременни или надеждни по какъвто и да било друг начин.

9. Ограничение на отговорността

До степен, позволена от закона, MOBROG, неговите родителски и дъщерни компании, филиали, чиновници или служители няма да носят отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни, специални, резултатни или по изключение щети, включително, но неограничени до пропуснати ползи,загуба на данни или други нематериални загуби (дори ако MOBROG е информиран за вероятността от настъпването на такива щети), освен за всякакви рискове за живота, тялото или здравето, както и за случаи на отявлено пренебрегване или при законови гаранции, независимо от пренебрегване, които са в резултат на:

 • употребата или невъзможността да се ползва услугата;
 • употребата или разчитането на всякаква информация, публикувана на сайта;
 • стойността на закупуването на заместващи стоки и услуги, които са в резултат на стоки, данни, информация или услуги, закупени или придобити, или за получени съобщения или транзакции, въведени чрез или от услугата;
 • неоторизиран достъп до или промяна на Вашите преводи или данни;
 • изявления за поведение на коя да е трета страна по услугата; или
 • всякакви други неща, свързани с услугата.

SPLENDID RESEARCH GmbH проучване или компанията, която го наследи, не носи отговорност за издаването на всякакви награди, свързани или възникващи в резултат от неправилна употреба или злоупотреба на сайта, или към който и да е човек, предоставил фалшива или подвеждаща лична информация.

10. Обезщетения

Вие обезщетяване MOBROG, неговите партньори, дъщерни компании, филиали, чиновници и служители, че няма да пострадат от всякакви действия, искове, съдебни дела, изисквания, вреди, отговорности, щети или разходи, включително обосновани правни такси, които възникват в резултат на Вашата употреба на сайта

 • или на информация или съдържание, публикувано на него;
 • Вашето участие в членската програма на Сайта или факта, че някой друг е ползвал или ползва Вашето потребителско име и парола;
 • или невъзможност да ползвате Сайта от Ваша страна.

11. Прекратяване

Прекратяване на Членска Регистрация

Ако Вашият имейл адрес стане невалиден или неизползваем, ние ще прекратим Вашата регистрация за период от 30 дни от момента, в който получим информация за проблема. По време на периода спиране, Вие ще имате достъп до своя акаунт, но няма да получавате покани за проучвания или други имейл съобщения, докато не проверим повторно Вашия имейл адрес. За да промените своя имейл адрес, трябва да се свържете с нашия Отдел поддръжка, като ги информирате за своя предишен и нов имейл адрес.

Прекратяване на членство от страна на потребителя

Вие имате правото да прекратите това споразумение между Вас и MOBROG по всяко време без предизвестие и по всякаква причина. Прекратяването може да се извърши най-просто като изтриете своя членски акаунт. В такъв случай Вие няма да имате правото да изисквате, да възстановите или да реконструирате съдържанието Ви в MOBROG. Ако прекратите своето членство, Вие се отказвате от претенции към всякакви предстоящи или дължими към момента неполучени награди.

Прекратяване на споразумението за безплатни услуги, предоставени от MOBROG

MOBROG има правото да прекрати всяко споразумение за използването на своите услуги с 30-дневно предизвестие. В такъв случай Вие ще бъдете уведомени по имейл.

Прекратяване по основателна причина за прекратяване

Правото на MOBROG да прекрати споразумението и членството, остава незасегнато. MOBROG може да провокира основателна причина за прекратяване, особено в случай че не успеете да се съобразите или нарушите съществените клаузи на това споразумение. В такъв случай MOBROG има правото да Ви изключи от всякакъв достъп до предлаганите услуги за сега, както и занапред. MOBROG в такъв случай ще изтрие Вашиата членска регистрация, включително и цялото съдържание, до законово осигурената степен.

MOBROG в частност си запазва правото да прекрати Вашето членство без предварително известие в следните случаи:

 • Вашият акаунт е спрян за повече от 10 месеца;
 • Вие използвате акаунта си, за да изпращате верижни писма или масови имейли;
 • Вие налагате или действате чрез нелегални пирамидални или структурни схеми на продажба и разпространение;
 • Вие налагате или действате чрез съдържание и комуникация със сексуални елементи по начин, който нарушава защитата на непълнолетните лица и личните права;
 • Вие използвате MOBROG, за да публикувате екстремистко съдържание или такова, което нарушава конституцията.
 • Вие не спазване мерките за техническа безопасност;
 • Вие разпространявате вируси и/или вреден софтуер;
 • Вие копирате части или цялата услуга;
 • Вие споделяте или реконструирате какъвто и да било сорс код за търговски, разрушителни или обидни цели;
 • Вие предприемате синтактично и/или автоматизирано четене на софтуер, директории, данни и съдържание от услугите на MOBROG;
 • Създавате, споделяте, публикувате или интегрирате външни приложения или друго несъответстващо съдържание в услугите MOBROG.

Ако MOBROG прекрати Вашето членство, Вие губите възможност за претенции към предстоящи или неполучени към момента награди. След като членството Ви е прекратено от наша страна, Вие нямате право да се включите отново в програмата в който и да било бъдещ момент.

12. Интелектуална собственост

Всички страници и съдържание на Сайта и свързаните проучвания, включително, но не ограничено до текст, графики, аудио, видео, снимки, проучвания, лога или други материали са интелектуална собственост на, или са оторизирани за употреба от MOBROG и компаниите, които са лицензирани, бизнес партньорите, филиалите, включително всички търговски марки, марки за услуги, запазени права, патенти и търговски тайни, намиращи се на сайта. Не можете да променяте, копирате, репродуцирате, създавате производни творби, публикувате повторно, качвате, публикувате, прехвърляте или разпространявате по никакъв начин съдържанието, налично на този сайт, без да имате предварително писмено съгласие на MOBROG.

13. Приложимо законодателство

Тези Общи условия се управляват от законите на Германия, без това да има ефект върху държавата по отношение на конфликт между законодателства. Ако някоя клауза от настоящите Общи условия е обявена за невалидна или неприложима, тази клауза се счита за премахната, а останалите клаузи - за валидни и приложими. Заглавията са само с цел по-добро ориентиране и по никакъв начин не определят, описват или ограничават обхвата на всеки раздел. В случай че не реагираме на нарушение от ваша страна или от страна на други, това не отменя правото ни да предприемем действия за последващи или подобни нарушения. Този документ задава цялостното разбиране и споразумение между нас по отношение на експертната материя, предмет на сайта.

14. Въпроси

Ако имате въпрос по отношение на Общите условия, моля, свържете се с нас по имейл, като използвате бланката за контакт, предоставена на този уебсайт.

15. Спасителна клауза

Ако някоя част от настоящето споразумение стане невалидна по каквато и да било причина, тя следва да бъде заменена от съответен текст, който е валиден и еквивалентен на първоначалното значение. Останалата част от споразумението остава незасегната и валидна.

Image of a cookie with a bite taken out